Zasady zwrotów
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni od objęcia przez niego Towaru w posiadanie odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny odstąpienia.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo określone w pkt1 i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem art. 33 i art. 34 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy wspomnianej w pkt 1 uważa się ją za niezawartą, zaś Sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia mu wszystkich zrealizowanych przez niego płatności w tym kosztów dostawy.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy uzupełniając formularz i odsyłając na adres Sprzedawcy jego skan.
 5. Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy jedynie wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy.
 6. Do zachowania terminu określonego w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem przed jego upływem.
 7. Sprzedawca najszybciej jak to możliwe poinformuje Kupującego będącego Konsumentem o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dostarczy mu informacji na temat sposobu zwrotu towaru i w miarę możliwości odpowie na wszystkie pytania Kupującego.
 8. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego Konsumentem jest zobowiązany zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia Towaru.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego Konsumentem może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towar z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.
 10. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar sprzedawcy lub przekazać ją osobie do tego upoważnionej przez Sprzedawcę nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towar.
 11. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy (patrz rozdział I pkt 4 adres sprzedawcy).
 13. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikający z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) m.in.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

TOP