Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

 • Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
 1. Ogólne warunki sprzedaży zwane dalej OWS: zbiór praw i obowiązków stron tj. Sprzedawcy i Klientów, którzy zawierają umowę sprzedaży w ramach Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Sprzedawca: Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk, NIP:7941720919, REGON: 180933172, zarejestrowany w CEIDG.
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  1. Firma: Grupa Damian Zięba;
  2. Adres: Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk;
  3. Telefon: 795 776 626
  4. E-Mail: sklep@igameble.pl
 5. Sklep internetowy (Sklep): serwis internetowy dostępny pod www.igameble.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 6. Towar: produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, złożone w sposób jasny i zrozumiały za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, komunikatorów, telefonicznie, faksem lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy
 8. Czas realizacji Zamówienia: czas w jakim złożone przez Klienta Sklepu Zamówienie zostanie skompletowane i przekazane do doręczenia wybraną formą dostawy.
 9. Potwierdzenie Zamówienia: oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera w szczególności:
  1. Łączną cenę Towaru;
  2. Koszty wysyłki;
  3. Termin realizacji Zamówienia;
  4. Sposób i termin zapłaty;
  5. Miejsce i termin dostawy Towaru;
 10. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 11. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk a Klientem.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze OWS dotyczą Umowy sprzedaży zawieranej w sposób określony w § 1 pkt 11 zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie.
 2. Przez niniejsze OWS Sprzedawca spełnia wymogi prawne określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 3. Niniejsze OWS stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, komunikatorów, telefonicznie, faksem lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 4. OWS są dostępne dla Klientów na stronie internetowej Sprzedawcy, można je również otrzymać pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem komunikatora.
 5. OWS to umowne uregulowanie, które wiąże strony umowy sprzedaży.
 6. Inne ustalenia pomiędzy stronami, które zostały potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed OWS.
 • Zawarcie umowy
 1. Aby Umowa sprzedaży została skutecznie zawarta konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  1. Złożenie Zamówienia w sposób jasny i zrozumiały za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonicznie, faksem, lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy;
  2. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę;
  3. Przesłanie przez Klienta oświadczenia o zaakceptowaniu postanowień OWS;
  4. Zatwierdzenie przez Klienta sposobu, terminu i miejsca dostawy zamawianego Towaru oraz łączną cenę Towaru i kosztów wysyłki, a także sposób uiszczenia zapłaty.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta powinno zawierać w szczególności:
  1. Nazwę zamawianego Towaru;
  2. Ilość zamawianego Towaru;
  3. Kolor zamawianego Towaru;
  4. Dane teleadresowe do kontaktu z Klientem;
  5. Sposób, termin i miejsce dostawy zamawianego Towaru w szczególności dokładny adres Klienta;
  6. Nazwę lub Firmę Klienta;
  7. NIP lub odpowiednik Klienta;
  8. Kod SKU Towaru;
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z podsumowaniem Zamówienia, zawierającą potwierdzenie jego wszystkich istotnych elementów, a w szczególności:
  1. Ilość i rodzaj zamówionego Towaru;
  2. Specyfikację Towaru w przypadku rzeczy wyprodukowanej według specyfikacji Klienta lub służącej zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  3. Łączną kwotę do zapłaty wraz z kosztami przesyłki i sumą uznanych rabatów (jeżeli takie są).
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z postanowieniami OWS.
 • Realizacja Zamówienia
 1. Sprzedawca sumiennie realizuje zamówienia złożone przez Klientów według kolejności ich zgłoszenia;
 2. Czas realizacji Zamówienia i dostawy dla każdego Klienta są określone w zakładce: dodatkowe informacje szczegółowo na stronie każdego dostępnego w Sklepie Towaru. Czas realizacji Zamówienia obejmuje w szczególności czas przygotowania zamówienia (kompletowanie, pakowanie oraz wykonanie Towaru). Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy;
 3. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji Zamówienia w wyżej określonym terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem bez zbędnej zwłoki w celu ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia, zmiany sposobu doręczenia i innych.
 4. Kolory poszczególnych tkanin, skór i innych materiałów obiciowych prezentowanych na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych, co wynika ze zróżnicowania dostępnego sprzętu komputerowego oraz aparatów komórkowych i innych urządzeń, a także ich jednostkowych ustawień, przede wszystkim karty graficznej i monitora lub wyświetlacza.
 5. Klient na życzenie może otrzymać próbki skór, tkanin i innych materiałów obiciowych, które są prezentowane na wzornikach na stronach Sprzedawcy z zastrzeżeniem, że mogą one nieznacznie różnić się od materiału wykonania produktu finalnego w szczególności ze względu na serię produkcyjną, zmiany maszyn i urządzeń oraz inne czynniki niezależne od Sprzedawcy.
 6. Otrzymane na życzenie Klienta próbki skór, tkanin i innych materiałów obiciowych należy odesłać na adres Sprzedawcy, w razie nieodesłania przez Klienta próbek na właściwy adres Klient zostanie obciążony kosztami materiałów.
 • Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką paletową dłużycową. Koszty dostawy wskazane są w zakładce Informacje o dostawie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Koszty przesyłki uzależnione są od ilości zamawianych towarów, ich gabarytów, a także kraju, do którego są wysyłane oraz wybranego przez Klienta Sklepu sposobu wysyłki.
 • Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  1. Przelewem na numer konta bankowego;
  2. Płatnością w systemie DOTPAY;
  3. Zapłata kartą płatniczą kredytową: Visa, Visa Electron, MasterCard.
 • Rękojmia za wady
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od obowiązku rękojmi za wady, jeżeli Kupujący wiedział o jej istnieniu w chwili zawierania umowy.
 3. Jeżeli sprzedany Towar posiada wadę Kupujący może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Powyższe żądanie przedawnia się z upływem jednego roku od dnia stwierdzenia wady, chyba że Kupującym jest Konsument.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca odpowiada za wady tylko jeśli zostaną one stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 • Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni od objęcia przez niego Towaru w posiadanie odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny odstąpienia.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo określone w pkt 1 bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem art. 33 i art. 34 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy wspomnianej w pkt 1 uważa się ją za niezawartą, zaś Sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia mu wszystkich zrealizowanych przez niego płatności w tym kosztów dostawy.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy uzupełniając formularz i odsyłając na adres Sprzedawcy listem lub zeskanowany mailem, przez komunikator lub SMS-em.
 5. Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy jedynie wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w jednym z wyżej wymienionych w § 8 pkt 5 sposobów.
 6. Do zachowania terminu określonego w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem przed jego upływem.
 7. Sprzedawca najszybciej jak to możliwe poinformuje Kupującego będącego Konsumentem o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dostarczy mu informacji na temat sposobu zwrotu towaru i w miarę możliwości odpowie na wszystkie pytania Kupującego.
 8. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego Konsumentem jest zobowiązany zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia Towaru.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego Konsumentem może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
 10. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar sprzedawcy lub przekazać go osobie do tego upoważnionej przez Sprzedawcę nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru.
 11. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy określony w § 1 pkt 4 ppkt b.
 13. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikający z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) m.in.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Postanowienia końcowe:
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz.93 ze zm.), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

TOP